تخت تکنفره دانمارکی
۱۳۹۵/۰۹/۰۶
تخت یکنفره آلمانی
۱۳۹۵/۰۹/۰۶

توقف تولید