میز گرد با پایه استوانه ای
۱۳۹۶/۰۹/۲۳
نیلوفر ۲
۱۳۹۶/۰۹/۲۳

نسترن ۱