میز ۸ نفره دانمارکی
۱۳۹۷/۰۶/۱۲
میز ۴ نفره دانمارکی
۱۳۹۷/۰۶/۱۲

میز گرد دانمارکی ۴ نفره