میز ناهارخوری

۱۳۹۶/۰۹/۲۳
نیلوفر

نیلوفر ۲

۱۳۹۶/۰۹/۲۳
نسترن

نسترن ۱

۱۳۹۶/۰۹/۲۳
میز گرد با پایه استوانه ای

میز گرد با پایه استوانه ای

۱۳۹۶/۰۹/۲۳
آمریکایی

سرویس غذاخوری آمریکایی

۱۳۹۶/۰۹/۲۳
296

سرویس غذاخوری ایتالیایی

۱۳۹۶/۰۹/۲۳
565

سرویس غذاخوری فرانسوی

۱۳۹۶/۰۹/۲۳
531

سرویس غذاخوری ربکا

۱۳۹۶/۰۹/۲۳
271

صندلی نیلوفر ۱ با میز گرد گلدانی